Jelen ÁSZF tartalmazza az ungarncosulting.hu weboldal használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A szolgáltató neve: Ungarnconsulting Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
A szolgáltató székhelye: 1027 Budapest, Kandó Kálmán utca 4.
A szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@ungarnconsulting.hu
Telefonos elérhetőség: +36303966389
Cégjegyzékszáma: 01 09 201730
A szerződés nyelve: magyar
Szolgáltatói internetes elérhetősége: ungarnconsulting.hu

Hatálya:
1. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása
1.1. A regisztráció, illetve a vásárlás során a Vevő (a továbbiakban: Felhasználó), amennyiben
a Webáruház szolgáltatásait kívánja igénybe venni, köteles elfogadni jelen ÁSZF
feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF
feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerint jön létre szerződés – megrendelés
esetén – a Szolgáltató és a Felhasználó között.
1.2. Ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a
Szolgáltató szolgáltatásait, nem regisztrálhat és nem küldhet online megrendelést sem.
1.3. Az 1.1. pontban említett ÁSZF elfogadásáról szóló szerződés a Felhasználó
regisztrációjának törlésével szűnik meg.
1.4. A Szolgáltató fenntartja az általános szerződési feltételek változtatásának jogát.
2. Workshop regisztráció és részvétel menete
I. Regisztráció és az ÁSZF elfogadása.
II. A rendelés befogadását megerősítő e-mailben található díjbekérő kiegyenlítése 5
napon belül, de legkésőbb 3 nappal a választott rendezvény előtt.
III. A megrendelés visszaigazolása. A díjbekérő kiegyenlítése után a Felhasználó
visszaigazoló e-mailt kap a tréningen való részvételről, annak részleteiről.

3. A megvásárolható szolgáltatások köre
3.1. A weboldalon listázott szolgáltatások (továbbiakban: Workshopok) ellenértéke kizárólag
banki átutalással egyenlíthetők ki.
3.2. A Szolgáltató részletesen feltünteti a Workshopok lényeges tulajdonságait, különösen a
címét, a leírását.
3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a
Felhasználókat az akció időtartamáról.
3.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy minimum 3 fős csoport jelentkezése esetén egyedi
árat szabjon.
3.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy külső helyszínre való rendelés esetén (kizárólag e-
mailes megkeresés után lehetséges) egyedi árat szabjon.

4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának a módja
4.1. Az adatbeviteli hibák kijavítására a Felhasználónak a vásárlás folyamata alatt bármikor
lehetősége van, különösen a vásárlás befejezésével áttekinthetővé váló összesített
adatok leellenőrzésekor.
4.2. A Felhasználó felelőssége, hogy a megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, mivel
a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. A
megrendelésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a hibás
adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a
Felhasználóra hárítani. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért
a felelősségét kizárja.
5. A megrendelés elküldése
5.1. A kosár tartalmának és összegének ellenőrzése, valamint az átvételi és fizetési mód
kiválasztása után a „fizetés” gomb megnyomása után kerül véglegesítésre a
megrendelés, és azután továbbítja a rendszer a megrendelést a Szolgáltató felé.
5.2. A honlapon közölt árak és információk nem minősülnek ajánlattételi felhívásnak, így a
Felhasználó megrendelésének elküldése még nem, csak a Szolgáltató visszaigazolása a
teljesítésre eredményezi a Szolgáltató és Felhasználó között a szerződés megkötését.
6. Fizetési mód
6.1. Kizárólag banki átutalás lehetséges a rendelés fogadását igazoló e-mailben küldött
díjbekérő alapján. A díjbekérő kiegyenlítésére 5 nap áll rendelkezésre, de legkésőbb a
választott Workshop dátumát megelőző 3 nappal szükséges.
6.2. A díjbekérőn bruttó (áfával ellátott) összeg szerepel.
7. A megrendelés visszaigazolása
7.1. A Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé
elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a
Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő
elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg,
a Felhasználó mentsül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
7.2. A Szolgáltató 48 órán belül elektronikus levelet küld a rendelés beérkezéséről. A
Szolgáltató elküldi a választott Workshop fizetéséhez szükséges díjbekérőt.
7.3. Az összeg beérkezését követően a Szolgáltató visszaigazolja a Felhasználó által választott
Workshopon való részvételét.
7.4. A Szolgáltató csak abban az esetben tud helyet biztosítani a választott Workshopon,
amennyiben a Felhasználó a fizetési feltételeknek eleget tesz.
8. A megrendelések feldolgozása és teljesítés
8.1. A megrendelések feldolgozása a megrendelések beérkezésének napján kerül
feldolgozásra, amennyiben a megrendelés munkanapon történik. Ha megrendelés
hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő munkanapon kerül
feldolgozásra.
8.2. A Szolgáltató azonnali értesítést küld a Felhasználónak a rendelés felvételének
megtörténtéről. Ezen értesítés nem minősül szerződéskötésnek Szolgáltató és
Felhasználó között. Amennyiben a megrendelést a Szolgáltató feldolgozta és a teljesítést

elvállalja, erről visszaigazolást küld a Felhasználónak, mely már szerződéskötésnek
minősül.
8.3. A megrendelés utólagos módosítására a megrendelés időpontjától számított 24 órán
belül van lehetőség elektronikus formában a Szolgáltató e-mail címére küldött üzenettel,
amelyben a megrendelés adatai megtalálhatóak a módosítás indokának leírása mellett.
8.4. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, köteles erről
Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget
haladéktalanul, de legkésőbb harminc (30) napon belül visszatéríteni. E kötelezettség
teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti a szerződésszegése egyéb következményei alól.
8.5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés szerint a Szolgáltató
pénzvisszafizetési garanciát nem vállal.
8.6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a részvétel lemondását elektronikus levélben kell
jeleznie a Szolgáltató felé.
8.7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés szerint a workshop dátumához
képest 8 napon belüli lemondás esetén a Szolgáltató a befizetett összeget vissza nem
téríti, soron következő Workshopján biztosít helyet a Felhasználó részére.
8.8. A Szolgáltató fenntartja a helyszín és időpont változtatás jogát legkésőbb a Workshopot
megelőző 7. napig, mely esetén a Felhasználó élhet elállási jogával. Ez esetben a
Szolgáltató a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc
(30) napon belül visszatéríteni köteles.
9. Panaszkezelés
9.1. Bármilyen a szolgáltatás kapcsán felmerülő kérdés, panasz esetén az
info@ungarnconsulting.hu e-mail címen, a +36303966389 telefonszámon léphet a
Felhasználó a Szolgáltatóval kapcsolatba. Írásos panasz esetén a Szolgáltató 1027
Budapest, Bem József utca 8. szám alatt található telephelyére ajánlottan vagy
tértivevényesen feladott levélre tud garantáltan válaszolni.
10. Záró rendelkezések
10.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok
kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
10.2. Regisztráció előtt az ÁSZF elolvasása feltétlenül ajánlott, mivel a regisztráció végén”
az ÁSZF-et elolvastam és elfogadom” gomb megnyomása után Felhasználó nem
hivatkozhat annak ismeretlenségére.
10.3. A szerzői jogról szóló 0999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. paragrafus (1)
bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része
szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. paragrafus (1) bekezdése alapján a weboldalon
található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély
nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal,
vagy annak bármely része módosítható, csak a Szolgáltató hozzájárulásával használható
fel. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos
írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével
lehet.